AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR)

az Adatvédelmi Tájékoztató és Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek kialakításakor figyelembe vette az alábbiakat:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete(GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló              2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól              szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az                                       információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló      2001. évi CVIII.törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok                                megőrzését illetően).

Használt fogalmak értelmezései:

GDPR  (General Data Protection Regulation)

Magánszemélyek személyes adatainak védelmére hivatott.

Az Európai Unió új adatvédelmi rendelete.
Legfontosabb változás, hogy a GDPR szélesebb körű ellenőrzést ad a természetes személyeknek személyes adataik fölött, valamint számos új kötelezettséget ró a személyes adatokat gyűjtő, kezelő és elemző szervezetekre. A GDPR ezenfelül új hatáskörökkel ruházza fel az országos hatóságokat, amelyek így jelentős bírságokat szabhatnak ki a rendeletet megszegő szervezetekre.

Eötvös Péterné Ev. által kezelt Személyes adatok köre és időtartama:

Az ingatlanközvetítés körében a  Megbízó adatai:
Természetes személy ügyfél vagy az ügyfél nevében vagy képviseletében eljáró természetes személy adatai.
A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény” rendelkezései szerint, amely az ingatlanközvetítői tevékenységet végzők részére az alábbi személyes adatok rögzítését kötelező jelleggel írja elő: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő,  személy azonosító jel, anyja születési neve, lakcím, lakcím kártya száma, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosítási okmány típusa, száma
Törlés a megbízási szerződés hatályvesztésekor, figyelembe véve a PMT, és a NAV rendeleteit.
Kivéve, amennyiben az adott ingatlan értékesítéséből eredően  közvetítői jutalék megfizetésére irányuló számla kerül kiállításra.
Ilyen esetekben a Megbízási szerződés és az ingatlan bemutatás alkalmával kiállított Megtekintési nyilatkozat, – mint a számlázás alapja (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §.)
Adat kezelő, és feldolgozó : Eötvös Péterné
Gárdony Szabadság u.30.
06303410975
Megbízó, érdeklődő, ajánlattevő, vevő:
Megbízó, aki nevében és javára végzendő ingatlanközvetítői munkára ad ingatlanközvetítésre irányuló Megbízást.
Megbízó és Megbízott a Megbízási szerződésükben kölcsönös kötelezettségeket vállalnak és jogokat biztosítanak egymásnak.
Érdeklődő, aki a hirdetési oldalon lévő hirdetések bármelyikét megtekinti.  A meghirdetett ingatlanra érdeklődést jelent be, a megbízottal közösen, vagy megegyezés szerint önállóan azt megtekinti és ennek keretében megadják egymásnak a személyes adataikat.
Ajánlattevő: aki a megtekintett ingatlanra írásban, e – mélen vételi ajánlatot tesz.
Vevő, aki a bemutatott ingatlant megvásárolja.
 Személyes adat:

bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy  természetes személy a felsoroltak közül, – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. Ilyen többek között a természetes személy tulajdona, tulajdoni tárgyai vagy az azokról készült leírás, fénykép/ek is, amennyiben azok felhasználásra kerülnek. A fentiek nyilvánosság elé tárásához minden esetben kell a tulajdonos – természetes személy – írásos (Megbízási szerződésben rögzítve) hozzájárulása!

Személyes adat az ügyfelünk neve, címe, születési adatai, igazolványainak száma, végzettségére és képességeire vonatkozó információk, TAJ száma és adóazonosító jele, privát telefonszáma és e-mail címe, arcképmása, hangja, vagy épp kézjegye.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja, jogalapja:

Az ingatlanközvetítővel  létesített kapcsolat keletkezésekor ( eladó, vevő, ajánlattevő, cím kiadó, megtekintő nyilatkozatot aláíró személy ),  a jutalék kifizetésekor  a számla kiállításánál.

 • az Ügyfelek jogainak védelme.
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
 • Törvényi rendelkezés.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Az Adatkezelésre az Ügyfelek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Az Ügyfél hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 Az Adatkezelés elvei, módja

 • Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 •  Az érintett Ügyfél  hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 • Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

 • Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 • Adatkezelő a neki elektronikus úton megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel!
 • A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők.

Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az ügyfél, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban a fenti esetekben  harmadik félnek át nem adja.
 • Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
 • Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy  a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

Az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően törli, kivéve ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig a levelező programjában megőrzésre kertül.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Az ügyfél  jogai, érvényesítésük módja:

 • kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e  személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára betekintést.
 •  kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
 • tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

Az Ügyfél az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz Fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2. Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 3. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 4. Telefonszám: +36 (1) 391-1400 5. Faxszám: +36 (1) 391-1410 6. Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 • Az ügyfél  jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 • Az Adatkezelő  az ügyfelet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Eötvös Péterné                                                                                              ingatlanközvetítő                                                                                                            06303410975                                                                                                                    beata.eotvos@gmail.com