Eötvös Péterné EV.

2484 Agárd Mikszáth Kálmán u.13

Általános üzleti feltételek

Ügyfeleink személyes és anyagi biztonsága, irodánk szabályszerű működésének biztosítása érdekében ingatlanközvetítői tevékenységünket az alábbi szabályok betartása mellett végezzük:

1./ Tevékenységi körünkbe eső megbízást  írásban, az általunk biztosított szerződési formanyomtatványon fogadunk el. Egyedi esetekben szóbeli megbízással is dolgozunk.

2./ Ingatlan értékesítésére vonatkozó megbízást csak a tulajdonostól, annak törvényes képviselőjétől, ill. meghatalmazottjától fogadunk el. A megbízáskor kérjük a megbízótól személy azonosságának igazolását. A megbízó személyi adatairól külön nyilvántartás készül. A nyilvántartások vezetésére a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. Tv., valamint az erről szóló belső szabályzat rendelkezései az irányadóak.

3/ Bármely megbízás a polgári jogi szerződések tartalmi és formai kellékeinek megléte esetén jön létre. Az általunk biztosított szerződési minta annak pontos kitöltésével és mindkét fél általi aláírásával válik hatályossá.

Főszabály szerint a szerződés tárgyát képező ingatlant az Iroda képviselőjének meg kell néznie és az árra vonatkozóan előzetes kalkulációt ( becslést ) kell készítenie.

Telefaxon, vagy E-mailen érkező megbízása 3. értelmében érvénytelen.

A szerződésben rögzített személyi, valamint a szerződés tárgyát képező ingatlan adatainak módosítása az ügyfél felé történő írásbeli visszaigazolással válik hatályossá.

4. Eötvös Péterné EV. vállalja ügyfelei részére ingatlanforgalmi értékbecslés készítését, mely az ügy ­felek számára támpontot szolgáltat a reális eladási ár meghatározásához.  Az értékbecslés ára: az aktuális lista alapján.

 5./ A megbízási szerződésben kikötött megbízási díj minden esetben Eötvös Péterné EV-t illeti, melyet szerződő ügyfelünknek a sikeres közvetítést követő szerződéskötéskor, egyébként a teljesítéskor kell megfizetnie a Megbízónak.

A szerződő feleken kívüli harmadik fél igénye a megbízási díjra érvénytelen.

6../ Eötvös Péter Ferencné EV a szerződések maradéktalan teljesítése érdekében szakértőket és más külső partnereket, közreműködőket is igénybe vehet. Ez konkréten azt jelenti, hogy az Irodát felkereső ügyfél nyilvántartásunkban nem talál az igényeinek megfelelő címet, ezért a partner irodákhoz fordulunk ügyfelünk igényével. A másik jellemző eset az, amikor az ügyfelet ( vevőt )egy másik ingatlanközvetítő Eötvös Péter Ferencné megállapodhat olyan külső személyekkel is.

7.A külső partnerek minden esetben az Iroda nevében és érdekében járnak el, közreműködé­sük a megbízási szerződéseket nem módosítja.

8./ Megbízók és Eötvös Péter Ferencné kölcsönös, célirányos együttműködésén alapul. Ennek hiányában, bármely fél jogosult a megbízási szerződés azonnali hatályú felmondására, melyből eredően kártérítésre egyik fél sem jogosult. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor vélelmezhető, hogy a Megbízó a szerződést a megbízási díj megfizetésének megkerülése érdekében mondja fel.

A bármely okból megszűnt szerződéseket a nyilvántartásból törölni kell, a megszűnt szer­ződések iratait 8 évig meg kell őrizni.

9./Eötvös Péter Ferencné EV megbízói személyes adatait a GDPR törvény alapján kezeli. Ugyanakkor a megbízás teljesítése, a kapcsolatfelvétel érdekében a Megbízó hozzá járulása alapján jogosult a megbízó nevét és telefonszámát az ingatlan címét az érdeklődő számára átadni. Az adatok, harmadik fél / érdeklődő/ számára történő kiadása minden esetben az cím kiadási, és megtekintési formanyomtatványán történik, melyet a

A főszabály szerint az érdeklődőt az ingatlan megtekintésére el kell kísérni. Akadályozta­tás esetén a közvetítés a kitöltött és aláírt formanyomtatványnak az érdeklődő számára történő átadásával megvalósul.

10./ Az ingatlanközvetítési ügyletben résztvevő felek az ügylet menetéről kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni.

Ezen belül különösen:

– a Vevő köteles az Eladót tájékoztatni arról, hogy a címet Eötvös Péter Ferencnétől kapta meg..

–  Megegyezés esetén az Eladó köteles az Irodát 3 napon belül tájékoztatni a megegyezés tényéről, annak részleteiről.

–   Az Iroda köteles elősegíteni a Vevő és az Eladó közötti kapcsolatfelvételt, azaz köteles tájékoztatni az Eladót a potenciális Vevőről, az esetleges feltételekről.

Amennyiben Eötvös Péter Ferencné közvetítésével sikeres üzletkötés jön létre és a kölcsönös tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredően az Iroda a megbízási díjtól elesik, úgy kártérítésre jogosult, a bírósági döntés alapján.

A jelen Általános Üzleti Feltételeket Eötvös Péter Ferencné köteles saját honlapján megjelentetni.

 Agárd 2021.01.02.